LỘ TRÌNH TRỞ LẠI SAU COVID-19 CỦA CHÍNH PHỦ AUSTRALIA

 Thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Úc đã công bố Lộ trình tới COVIDSafe Australia - Con đường ba bước để nới lỏng các hạn chế.

 Mỗi bước sẽ cho phép các tổ chức giáo dục tăng cường học tập trực tiếp và du lịch sinh viên quốc tế sẽ được xem xét ở Bước 3 trong lộ trình. Tất cả các bước phải tuân theo lời khuyên của chuyên gia về sức khỏe và các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ xác định các thay đổi dựa trên hoàn cảnh địa phương của họ để mọi người ở Úc có thể tiếp tục sống, làm việc và học tập trong một môi trường an toàn.