CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG MỚI TẠI ALGOMA UNIVERSITY - CANADA

1. Trường Đại học Algoma - Algoma University cập nhật 2 chương trình học bổng mới cho kỳ học mùa Xuân và mùa Thu năm học 2020.

2. Học bổng chương trình sau đại học:

- Học bổng $ 3.000 CAD, cho mỗi chứng chỉ (certificate)

- Sinh viên ghi danh vào Học kỳ mùa Xuân hoặc mùa Thu năm 2020 để nhận được học bổng

- Nếu sinh viên đăng ký học hai chứng chỉ (certificate) sẽ nhận được học bổng này cho cả 2chứng chỉ sau đại học (tổng cộng $6.000 CAD)

- Học bổng sẽ được thể hiện trên thư mời nhập học và khoản tiền đặt cọc cho khóa học.

- Sinh viên ghi danh vào Học kỳ mùa Xuân hoặc mùa Thu năm 2020 để nhận được học bổng

3. Học bổng chương trình Văn bằng

- Học bổng một lần $ 2.000 CAD

- Sinh viên ghi danh vào Học kỳ mùa Xuân hoặc mùa Thu năm 2020 để nhận được học bổng

- Áp dụng cho tất cả các chương trình Văn bằng available tại Algona University.

- Sinh viên ghi danh vào Học kỳ mùa Xuân hoặc mùa Thu năm 2020 để nhận được học bổng