HỌC BỔNG 25% INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP | ĐẠI HỌC CANBERRA - AUSTRALIA

Học bổng sẽ được xét tự động với những hồ sơ nhập học có thành tích suất xắc, áp dụng cho những khoá:

▪️Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering (Honours).
▪️Master of Data Science.
▪️Bachelor of Biomedical Science.
▪️Bachelor of Science.
▪️Bachelor of Medical Science.
▪️Bachelor of Environmental Science.
▪️Bachelor of Health Science.
▪️Bachelor of Sports and Exercise Science.
▪️Bachelor of Business (International Business).
▪️Master of International Business.
▪️Master of Law.
▪️Master of Marketing Management.
▪️Master of Human Resources Management.

 

Điều kiện:

▪️Học sinh mới, nhập học kì 2 năm 2019 hoặc kì 1 năm 2020.
▪️Học sinh có quốc tịch India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Vietnam, Philippines, Latin America.
▪️Cho khoá Cử nhân, GPA lớp 12 yêu cầu: 70% hoặc hơn.
▪️Cho khoá thạc sĩ, GPA đại học yêu cầu: 5/7 hoặc 65% trở lên.
▪️Học sinh full time.
▪️Học sinh offshore và onshore.
▪️Học tại campus Bruce.
▪️Không áp dụng cho học sinh khoá Diploma hoặc học sinh được tài trợ.