10,000 AUD HỌC BỔNG CÓ GIỚI HẠN - RMIT MELBOURNE

2 suất cho July 2020 intake và 6 suất cho Feb 2021 intake với 10,000 AUD / suất chỉ dành cho sinh viên là người Việt Nam và nộp hồ sơ từ Việt Nam

Deadline:
-5 June 2020 for Semester 2 2020 intake
HỌC BỔNG CÓ GIỚI HẠN - RMIT MELBOURNE intake