Cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sỹ tại trường đại học Stamford

Cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sỹ tại trường đại học Stamford

Các khóa học M.B.A bao gồm các môn học cơ bản, các môn học bắt buộc và các môn học chuyên ngành bắt buộc. Số lượng các môn học bắt buộc và các khóa học chuyên ngành bắt buộc liên quan đến quá trình làm luận án hoặc nghiên cứu độc lập của sinh viên.

1. Quá trình Luận án

- 7 môn học cơ bản

- 2 môn học bắt buộc

- Luận án

2. Quá trình Nghiên cứu độc lập

- 7 môn học cơ bản

- 3 môn học bắt buộc

- 2 môn học chuyên ngành bắt buộc

- Nghiên cứu độc lập

* Chương trình M.B.A. Quản lý thể thao sẽ học 5 môn học bắt buộc và Nghiên cứu độc lập.

 

  1. Khóa học nền tảng

Học sinh không hoặc có nền tảng rất hạn chế trong quản trị kinh doanh sẽ được yêu cầu để có các khóa học nền tảng sau đây:

1. Truyền thông Kinh doanh bằng tiếng Anh

2. Quản lý

3. Kế toán

4. Tiếp thị

 

  1. 7 môn học cơ bản

Học sinh được học những môn cơ bản sau đây:

MGN 521 - Quản lý Tổ chức

ACC 525 - Tính toán hiệu suất kinh doanh

MKT 548 - Marketing

MGN 562 - Quản lý điều hành

MGN 584 - Ra quyết định dựa trên những dữ liệu

MGN 590 - Chiến lược cho thành công của Doanh nghiệp

FIN 524 - Quản lý tài chính Doanh nghiệp

 

  1. Các môn học bắt buộc và các môn chuyên ngành bắt buộc

1. Quản lý chung

1.1 Các môn học bắt buộc

- Quản lý Kinh doanh quốc tế

- Đổi mới và Thay đổi cách quản lý

- Quản trị nhân sự

1.2 Các môn học chuyên ngành  bắt buộc

- Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần

- Doanh nhân

 

2. Kinh doanh quốc tế

2.1 Các môn học bắt buộc

- Quản lý Kinh doanh Quốc tế

- Cơ hội và thách thức AEC

- Liên minh Quốc tế và Doanh nghiệp liên doanh

2.2 Các môn học chuyên ngành  bắt buộc

- Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần

- Quản lý xuyên văn hóa

 

3. Quản lý Marketing

3.1 Các môn học bắt buộc

- Hành vi tiêu dùng

- Tiếp thị Tích hợp Truyền thông

- Chiến Lược Marketing

3.2 Các môn học chuyên ngành  bắt buộc

- Quản lý thương hiệu

- Marketing quốc tế trong ASEAN

 

4. Quản lý Khách sạn và Du lịch

4.1 Các môn học bắt buộc

- Giải pháp E-marketing cho các dịch vụ khách sạn

- Quản lý doanh thu

- Quản trị nhân sự

4.2 Các môn học chuyên ngành  bắt buộc

- Phát triển và quản lý tài sản

- Đổi mới trong Dịch vụ khách sạn

 

5. Quản lý Thể thao (hợp tác với Real Madrid Graduate School)

5.1 Các môn học bắt buộc

- Hoạt động trong quản lý thể thao

- Marketing trong quản lý thể thao

- Quản trị nhân sự

- Doanh nhân và bền vững trong thể thao

- Marketing Thể thao và Truyền thông

- Thiết bị thể thao (nghiên cứu 1 tuần ở Madrid)