CÙNG TÌM HIỂU TRƯỜNG TAFE TASMANIA

** Các ngành học nổi bật: Quản lý nhà hàng khách sạn, điều dưỡng, nấu ăn thương mại, kỹ sư,...

* Yêu cầu đầu vào:
Cho ngành Điều dưỡng:
+ IELTS: 7.0 (không có kỹ năng dưới 7.0)
+ PTE: 65-78
+ TOEFL: S 23 L 24 W 27 R 24

Các ngành khác:
+ IELTS: 5.5 (không có kỹ năng dưới 5.0)
+ PTE: 42-49
+ TOEFL: 46-59
+ TOEFL Paper: 527 - 549