Học bổng đầu vào lên tới CAD $20,500 - University of Guelph

Mọi nỗ lực học tập của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Học bổng đầu vào được cấp tự động cho học sinh có thành tích tốt trong học tập, và sẽ được tái tục năm 2,3,4 nếu đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường.

1. Đối tượng áp dụng:
Học sinh đăng ký chương trình full-time

2. Giá trị học bổng
Năm 1: CAD $5,500 – CAD $8,500
Tái tục năm 2,3,4: CAD $4000
=>Tổng 4 năm học lên tới: CAD $17,500 – CAD $20,500

3. Yêu cầu học bổng
Năm nhất (Fall 2020):
- Đăng ký cả fall và winter semester (year 1)
- Nộp đủ học phí
Năm 2,3,4:
- Duy trì thành tích học tập tốt: GPA >= 8.0
- Nộp đủ học phí