Một số hình ảnh sau hội thảo "Diễn đàn Hiệu trưởng Hà Nội - Victoria, Australia"

Sau Diễn đàn Hiệu trưởng Hà Nội - Victoria, Australia ngày 25 /10 /2016. Các hiệu trưởng đã đi thăm một số mô hình lớp học STEM tại các trường phổ thông: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Siêu và Wellspring.

Ảnh chương trình: