Tin vui cho các bạn tham gia chương trình Visa 457 đi làm việc tại Australia

Từ ngày 18/4/2015 tất cả những người nộp đơn xin thị thực tiểu mục 457đi làm việc tại Australia chỉ cần 5,0 IELTS trung bình , không kỹ năng nào dưới 4,5. Có 4 kỹ năng la Đọc Nghe Nói và Viết trong thi IELTS.

Điều này sẽ làm các đương đơn dễ đạt được điểm tiêng Anh cần thiết cho nộp đơn xin vía hơn thay vì trước yêu cầu cao hơn là không kỹ năng nào dưới 5,0.