UNIVERSITY OF CANADA WEST: HỌC BỔNG LỚN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

 Đại học Canada West (University Canada West) được thành lập vào năm 2004, trường nằm tại trung tâm thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada. Chương trình của Đại học Canada West đã được thiết kế đa dạng như chương trình học tại trường hoặc học trực tuyến.

* Trường tuyển sinh liên tục các kỳ: tháng 01, 04, 07, 10

1. Scholarships for Academic Excellence
Trị giá: 10,000CAD - 20,000CAD
Đối tượng: Học sinh đăng ký chương trình Associate of Arts, Bachelor Degree, Master Degree
GPA: 3.2 trở lên

2. Học bổng International Student Leaders
Trị giá: 4,000CAD - 12,000CAD
Đối tượng: Học sinh đăng ký chương trình Associate of Arts, Bachelor Degree, Master Degree
GPA: cần đạt tối thiểu theo từng năm
Yêu cầu viết kế hoạch học tập

3. Học bổng MBA Foundation Grant
Trị giá: 6,500 CAD
Số lượng học bổng: giới hạn
Yêu cầu: sinh viên viết Kế hoạch học tập trình bày mong muốn học tập của mình.

4. Học bổng L.O.V.E
Trị giá: 5,000 CAD, có thể tái tục
Áp dụng đến kỳ tuyển sinh Thu 2021
Đối tượng: Dành cho sinh viên xin học khóa BAchelor of Arts, Bachelor of Commerce và khóa Associate of Arts.
Yêu cầu: sinh viên viết Kế hoạch học tập trình bày mong muốn học tập của mình.
Số lượng học bổng: giới hạn

5. Học bổng vùng
Trị giá: 9,450CAD - 18,900CAD
Đối tượng: áp dụng toàn vùng Đông Nam Á và theo từng bậc học và chuyên ngành.
Yêu cầu: sinh viên viết Kế hoạch học tập trình bày mong muốn học tập của mình.