WESTERN SYDNEY UNIVERSITY: HỌC BỔNG CHO NGÀNH BUSINESS MANAGEMENT

Học bổng giới hạn số lượng cho học sinh nhập học khoá Undergraduate và Postgraduate

▪️Vice Chancellor 50% học phí - GPA năm 12 trên 9.0, GPA đại học trên 8.5
▪️$7,500AUD hằng năm - GPA năm 12 trên 8.5, GPA đại học trên 7.1
▪️$5,000AUD hằng năm - GPA năm 12 trên 8.0, GPA đại học trên 6.7

Bachelor of Business

Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.5 không band nào dưới 6

Master of Business Administration

Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.5 không band nào dưới 6